Mi poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti, te u želji da budemo u potpunosti usklađeni sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL) obaveštavamo korisnike sajta čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti.
Kad kažemo Mi ili Grand, pod tim mislimo na Rukovaoca obrade podataka o ličnosti na sajtu grand.nova.rs odnosno portala Grand (dalje: Grand portal) a preciznije:
Grand Production d.o.o. Beograd,
Kneza Višeslava 88, 11000, Beograd

 1. Šta je podatak o ličnosti? Svaki podatak koji može jedinstveno da identifikuje neko fizičko lice, pojedinačno ili ukrštanjem drugih podataka. Na primer Vaše ime i prezime, JMBG, adresa, podaci o obrazovanju, IP adresa koja može da otkrije Vaš identitet itd.
 2. Šta je obrada podataka o ličnosti? Svaka aktivna radnja ili pasivno držanje prema podacima. Na primer prikupljanje podataka, njihovo beleženje, pohranjivanje ili čuvanje u nekoj evidenciji i sl.
 3. Ko je Rukovalac? Bilo koje lice koje organizuje obradu podataka o ličnosti i određuje svrhu obrade. U odnosu na podatke koje prikupljamo od naših zaposlenih, kandidata za zaposlenje, poslovnih partnera, čitalaca, pretplatnika, lica koja prate naše naloge na društvenim mrežama mi predstavljamo Rukovaoca.
 4. Ko je Obrađivač? Bilo koje lice koje vrši određene aktivnosti obrade u ime Rukovaoca.
 5. Ko je Primalac podataka? Lice kome su podaci otkriveni.
 6. Ko je „treća strana“? Lice koje nije ni lice na koje se podaci odnose, ni rukovalac, ni obrađivač, ni primalac, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca/obrđivača.
 7. Od koga prikupljamo podatke? Prikupljamo i na drugi način obrađujemo podatke svoji zaposlenih (lica na drugi način angažovanih), kandidata za posao, poslovnih partnera, čitalaca koje nam te podatke dostavljaju, pretplatnika, kao i korisnika Newsletter, korisnika koji koriste našu internet stranicu, kao i korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama.
 8. Koje podatke obrađujemo? Uobičajeno obrađujemo minimalni set podataka koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:

  Na Grand portalu u okviru funkcije ostavljanja komentara na vesti na sajtu, Grand omogućava korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami određuju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti i da li ćemo mi uopšte imati vaše lične podatke. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi učinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen.

  Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta, optimizacije istog kao i ostavljanja komentara na vesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obrađujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obrađivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišćenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa određenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takođe iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omogućiti uvid u Lične podatke.

  Kako bi vam omogućili neometano korišćenje sajta mi sarađujemo sa pojedinim poslovnim partnerima. Odabir naših partnera vršimo na osnovu toga da li pružaju dovoljan nivo garancije u vezi zaštite ličnih podataka. U situacijama gde imamo partnere koji su van EEA uvek zahtevamo potpisivanje ugovora kojim tačno definišemo na koji nacin naši partneri smeju da pristupaju vašim podacima i gde zahtevano da implementiraju odgovarajuće tehničke i organizacijske mere u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Takođe u tim slučajevima i sa takvim partnerima potpisujemo i Standarde Ugovorne Klauzule. Informacije o tim kompanijama i preduzetim merama zaštite su dostupne na zahtev upućen na adresu [email protected]. Informacije o merama zaštite koje smo preduzeli u pogledu naših IT i drugih sistema, možete dobiti obraćanjem na istu adresu.

  U vezi sa vašim komentarima čuvamo samo određene informacije, koje smo dužni da čuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sačuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.
 9. Kako prikupljamo podatke o ličnosti? Podatke o ličnosti prikupljamo ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko drugih lica (na primer tako se prikupljaju podaci korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama). Kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koje se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu. Lice koje ustupa podatke, dužno je da lica na koja se podaci odnose informiše o svim bitnim aspektima obrade, u skladu sa članom 24 ZZPL, odnosno da ta lica uputi da se upoznaju sa ovim Obaveštenjem.

  O načinu korišćenja podataka o ličnosti društvenih mreža, pogledajte pravila privatnosti tih mreža. U nastavku su oznake naših profila na društvenim mrežama i linkovi na kojima se mogu naći objašnjenja koja se tiču zaštite privatnosti ili pravila privatnosti:
 • Facebook:
  postavke privatnosti: https://bit.ly/1fj6QIh,
 • Twitter:
  pravila privatnosti: https://bit.ly/2xggMkt;
 • YouTube:
  pravila privatnosti: https://bit.ly/322wAFP;
 • Instagram:
  pravila privatnosti: https://bit.ly/2PensMX;
 • TikTok:
  pravila privatnosti : https://bit.ly/3Von8bm
 • Viber:
  https://www.viber.com/en/terms/viber-privacy-policy/
 1. Šta je pravni osnov obrade i koje pravne osnove za obradu koristimo? Svaka obrada podataka o ličnosti mora da bude zakonita, što podrazumeva i to da u slučaju nepostojanja adekvatnog pravnog osnova, takva obrada može da se smatra nedozvoljenom.

Rukovalac obradu podataka o ličnosti vrši na osnovu:

 • informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 Informisani pristanak znači da smo Vas prethodno obavestili detaljno o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka, između ostalog i putem ovog Obaveštenja, i da ste nakon toga prihvatili obradu na opisani način. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, ovlašćeni ste da taj pristanak u svakom trenutku opozovete, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena. Opoziv se vrši na različite načine u zavisnosti od svrhe za koju su konkretni podaci prikupljeni, na primer slanjem e-mejla da ne želite više da budete na našoj mejling listi, odabirom opcije „unlike“ na Fejsbuk stranici, itd.;
 • radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora, u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL, što se odnosi pre svega na zaposlene (i na lica na drugi način radno angažovana), pretplatnike i korisnike Newsletter;
 • radi ispunjenja zakonskih obaveza, u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL, što se odnosi na situaciju u kojoj neki zakon obavezuje rukovaoca da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti – što se u našem slučaju odnosi na zaposlene i na drugi način radno angažovana lica u odnosu na ispunjavanje obaveza iz oblasti radnih odnosa (zakona koji uređuju rad, evidencije i oblasti rada kao i socijalnu i zdravstvenu zaštitu); ili
 • radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL, sve u zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju, kao i od svrhe obrade podataka o ličnosti;

Pravni osnov zavisi od kategorije lica na koje se podaci odnose i od konkretne svrhe obrade.

 1. Svrha obrade
  U zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrada ličnih podataka se vrši radi:
  • informisanja lica čiji se podaci obrađuju o aktivnostima Rukovaoca, promovisanja aktivnosti Rukovaoca i slanje oglasnih poruka putem različitih dostupnih načina komunikacije (informisanje putem objava na nalozima društvenih mreža, slanje promotivnih materijala i periodičnih obaveštenja – Newsletter itd.). Takva obrada se vrši na osnovu legitimnosg interesa i informisanog pristanka, a odnosi se na sledeće kategorija lica čiji se podaci obrađuju:
   • Korisnici Newsletter;
   • lica koja prate naloge Rukovaoca na društvenim mrežama;
   • ostali korisnici.
  • Za potrebe učestvovanja u audicijama ili u snimanju emisija Granda, čija obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka ili legitimnog interesa.
  • zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste radnog angažovanja (obrada se vrši radi izvršenja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili da bi se preduzele mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora), a odnosi se na kandidate za posao do isteka konkretnog konkursa i na zaposlene;
  • potencijalnog kontaktiranja kandidata za posao nakon isteka konkretnog konkursa, a odnosi se na kandidate koji pristanu da se njihovi podaci obrađuju i nakon isteka konkretnog konkursa;
  • ispunjenja zakonskih obaveza, obrada se vrši radi ispunjenja obaveza propisanih zakonima koji uređuju evidencije u oblasti rada, kao i socijalno i zdravstveno osiguranje, a odnosi se na Zaposlene.
 2. Kako čuvamo Vaše podatke?
  Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom i/ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL (videti tačku 16 ovog Obaveštenja). Interne evidencije (tzv. Evidencije radnji obrade), za svaku kategoriju lica čiji se podaci obrađuju, Rukovalac vodi u skladu sa zahtevima člana 47 ZZPL, koja opisuje radnje obrade.
 3. Koja prava u odnosu na obradu podataka o ličnosti imate i kako da ostvarite Vaša prava?
  U odnosu na vaše podatke imate sledeća prava:
  • pravo da zahtevate informacije o obradi (čl. 23 i 24 ZZPL), polazeći od transparentnosti obrade, i putem ovog Obaveštenja Vam pružamo sve neophodne informacije, a u slučaju da su neophodne dodatne informacije, postupićemo po Vašem zahtevu i dostaviti ih u skladu sa ZZPL;
  • pravo da zatražite pristup podacima o ličnosti (član 26 ZZPL), koji podrazumeva pre svega omogućavanje uvida na adekvatan način u Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo u skladu sa ZZPL;
  • pravo da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnosti, kao i ograničavanje obrade (čl. 29, 30, 31 i 33 ZZPL), ispravka i dopuna se odnose na ispravljanje netačnih podataka odnosno dopunu nepotpunih podataka, brisanje se odnosi na situaciju kada podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe, ili kada je otpao zakonski osnov ili u drugim slučajevima predviđenim članom 30 ZZPL, dok se ograničenje obrade u situacijama koje su propisane članom 31 ZZPL;
  • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL), pravo da zahtevate da vam podatke koje o Vama imamo prenesemo u mašinski čitljivom obliku (na primer u Excell tabeli ili u obliku Word dokumenta) ili da iste prenesemo drugom rukovaocu u istom takvom obliku, ako se obrad zasniva na informisanom pristanku i ako se vrši automatizovanu i ako su ispunjeni drugi uslovi iz člana 36 ZZPL;
  • pravo da prigovorite obradi (čl. 37-39 ZZPL), ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi iz čl. 37-39 ZZPL;
  • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);
  • pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade (čl. 84 i 86 ZZPL),
  • druga prava garantovana važećim ZZPL.
 4. Zahtev za ostvarivanje prava možete dostaviti u slobodnoj formi, putem slanja elektronske poruke na e-mejl adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu Kneza Višeslava 88, 11000, Beograd. Na zahteve ćemo odgovoriti u roku neophodnom da se takav zahtev pročita i procesuira.
  Kontakt podaci Poverenika:
  Poverenik za informacije od javnog značaja
  i zaštitu podataka o ličnosti
  Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd
  office@poverenik.rs
  Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji se podaci obrađuju svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.
 5. Koje mere zaštite primenjujemo?
  U odnosu na lične podatke, Rukovalac primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite, uključujući ali se ne ograničavajući na:
  • ograničenje fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti, što naročito podrazumeva da su (papirni) dokumenti pohranjeni u sefu i da su dostupni samo za to ovlašćenim licima;
  • kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica, po principu „Need to Know“, odnosno samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama i u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju. Dodatno, što se tiče elektronskog pristupa, on je moguć samo za to ovlašćenim licima, i samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja (na svakih nedelju dana) i koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.);
  • kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju, pod kontrolom supervizora;
  • kontrolu prenosa podataka, koja podrazumeva da se prenos bilo kom za to ovlašćenom licu (na primer Obrađivaču) vrši isključivo uobičajenim zaštićenim vidovima komunikacije;
  • ostale mere informacione bezbednosti, u skladu sa najboljom industrijskom praksom;
  • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.
 6. Da li postoje Obrađivači i/ili primaoci podataka i/ili treća lica?
  Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka, dok neki mogu da budu i treća lica. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.

  Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima:
  • IT kompanije koja održava informaciono-komunikacione sisteme Rukovaoca;
  • IT kompanija koja razvija internet stranicu Rukovaoca (Web Developer);
  • Druga lica koja u ime i za račun Rukovaca vrše određene radnje obrade.

Primaoci podataka mogu biti i državni organi koji su ovlašćeni da pristupaju podacima o ličnosti, odnosno koji su ovlašćeni da im ti podaci budu otkriveni, ali isključivo u meri i na način propisan zakonom.

Rukovalac sa svakim Obrađivačem ima zaključen Ugovor o obradi podataka o ličnosti, gde se regulišu sva bitna pitanja koja se tiču radnji obrade koje vrši Obrađivač, uključujući i njegove obaveze koje se tiču te konkretne obrade, s tim da Rukovalac i tada ostaje odgovoran prema licu na koje se podaci odnose.

Primaoci su dužni da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju svoje obaveze propisane ZZPL i drugim primenjivim zakonom.

 1. Rok čuvanja podataka

  Podaci se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha.
  • podaci koji se čuvaju na osnovu informisanog pristanka čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 ZZPL koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog opoziva, a sami podaci se brišu ili anonimizuju;
 2. Šta su Cookies (kolačići) i druge slične tehnologije i kako ih koristimo?

  Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici.

  Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju sve tačke ovog

  Obaveštenja koje uređuju obradu podataka o ličnosti.

  Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

  Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

  Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:
  • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;
  • Funkcionalni Kolačići (Functional Cookies), omogućavaju WISA da omogući bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Ovakve Kolačiće može postaviti Rukovalac ili treća lica, a mogu biti uklonjeni na gore opisan način. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;
  • Kolačići učinka (Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, na primer broj poseta, informaciju o učestalosti poseta konkretnoj stranici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a Rukovaocu pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo;

Internet stranica Rukovaoca koristi usluge Google Analytics (koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), koji se takođe zasniva na tehnologiji sličnoj tehnologiji Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne i kvantitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: goo.gl/f1oVC8.

Pored toga, koristimo i analitiku društvenih mreža na kojima imamo otvorene naloge.

 1. Posebna obaveštenja o obradi
  Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, Rukovalac će, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ovo Obaveštenje i Posebno obaveštenje.
 2. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti
  Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu: [email protected] . Rukovalac na sve upite odgovora u zakonskom roku.
 3. Stupanje na snagu i izmene Obaveštenja
  Ovo Obaveštenje se primenjuje od 26. avgusta 2022. godine.

  Ovo Obaveštenje se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.